رای نهایی پرونده تخریب یک خانه توسط ماموران شهرداری تهران

در این پرونده ماموران شهرداری با تخریب یک خانه مانع از ساخت و ساز غیرمجاز شده اند و صاحبان ملک هم با ماموران درگیر شده و آنهارا مورد ضرب و شتم قراردادند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری قضاوت؛ در یکی از پرونده های قضایی موضوع تخریب از سوی ماموران شهرداری مورد بررسی و صدور رای قرارگرفت. در این پرونده آمده است: در خصوص اتهام آقایان 1- م.ح. فرزند ع.، 42 ساله، مدیر حریم شهرداری منطقه ... تهران 2- ح.الف. فرزند ع.، متولد 1357، اهل و ساکن تهران، کارمند شهرداری ناحیه ... منطقه ... تهران، 3- م.س. از عوامل شهرداری منطقه ... تهران دایر بر مشارکت در تخریب، نظر به جامع محتویات پرونده و این‌که مشتکی‌عنهم فوق‌الذکر در راستای انجام وظایف قانونی به جهت جلوگیری از ساخت و ساز محدوده شهرداری تهران بوده و اقدامات آنان در راستای اجرای مصوبات و دستورات شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادسرای عمومی و انقلاب تهران و نیز در اجرای تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران ابنیه و تأسیسات غیرمجاز و غیرقانونی را جلوگیری و تخریب کند، بنابراین با توجه به مدافعات متهمان و آقای م.ح. و پذیرش دفاعیات وی به لحاظ فقدان سوءنیت و در راستای انجام وظیفه محوله بوده و تأسیسات تخریب شده که عکس و تصاویر آنان نیز پیوست پرونده است به خوبی هویداست که منزل مسکونی و محل اقامت شاکیان نمی‌باشد بنابراین به شرح گفته شده به استناد اصل 37 قانون اساسی و قاعده برائت و نیز مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه حکم به برائت آنان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشافر

همچنین در خصوص اتهام ح.الف.، م.ح.، م.م. مبنی بر ایراد ضرب و جرح شکات به ترتیب پ.ر.، م.ح.، ع.ر. کیفرخواست نظر به اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده و اظهارات متهمین و البته رئیس حریم منطقه ... ((متهم ردیف دوم)) به درگیری و تخریب خودرو شهرداری که البته در خصوص ایراد صدمه مشارالیه و اتهام تخریب حسب شکایت شهرداری به شرح لایحه 107-920997 شعبه 1049 اتخاذ تصمیم شده و محکومیت دو تن از شکات در خصوص صدور و تخریب خودرو صادر شد، دادگاه مراتب را حاکی ازوقوع درگیری بین عوامل شهرداری ((متهمین)) و شکات تشخیص داده و مستنداً به مواد714، 710، 709 و 449 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به پرداخت نیم صدم دیه کامله حارصه زانو، 2 صدم دیه کامله ارش روانی ناشی از تماس با محرک الکترونیکی، 5/1 صدم دیه کامله ارش سه مورد حارصه کتف در حق پ.ر. و محکومیت م.ح. به پرداخت 5/1صدم دیه کامله سه مورد حارصه غیر از سر و صورت و 5/1 هزارم دیه کامله غیر از سر و صورت در حق خانم م.ح. و محکومیت م.م. را به پرداخت نیم صدم از دیه کامله حارصه دست و نیم صدم دیه کامله ارش حارصه کتف در حق ع.ر. صادر و اعلام می‌دارد. و در خصوص جنبه عمومی به لحاظ بیم تجری مرتکبین به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل پژوهش در محاکم استان می‌باشد.
دادرس علی‌البدل شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ح.الف. 2- م.ح. 3- م.م. نسبت به مفاد دادنامه شماره 723-920 مورخه6 /9/1392 صادره از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه در حق تجدیدنظرخواهان محکومیت حاصل نموده‌اند؛ نظر به این‌که میزان دیات متعلقه حسب نظریه پزشکی قانونی کمتر از خمس دیه کامله می‌باشد، فلذا دادگاه مستنداً به مفهوم مخالف بند ((د)) ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ قطعی بودن رأی صادره قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* انتهای پیام/