آخرین اخبار حقوقی و قضایی

شمول یا عدم شمول اسقاط خیار غبن نسبت به خیار غبن افحش

پنجاه و یکمین جلسه نقد و تحلیل رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران امروز سه شنبه ۷ دیماه ۱۳۹۵ در سالن ولایت مجتمع امام خمینی یا موضوع «شمول یا عدم شمول اسقاط خیار غبن نسبت به خیار غبن افحش» برگزار شد.

دسته بندی : نقد رای

شمول یا عدم شمول اسقاط خیار غبن نسبت به خیار غبن افحش

پنجاه و یکمین جلسه نقد و تحلیل رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران امروز سه شنبه ۷ دیماه ۱۳۹۵ در سالن ولایت مجتمع امام خمینی یا موضوع «شمول یا عدم شمول اسقاط خیار غبن نسبت به خیار غبن افحش» برگزار شد.

نشست نقد رأی «تأثیر امکان فرار در مشروعیت دفاع»

دانشگاه یزد میزبان نخستین نشست نقد رأی بود.

نقد رای درباره امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیر منقول

چهل و هفتمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیر منقول به استناد سند عادی با حضور قضات این دادگاه و همچنین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر صادر کننده رأی ب...

اختلاف نظر قضات بر سر حق حبس زوجه در «عندالاستطاعه» بودن مهریه

قضات بر سر «عندالاستطاعه» بودن مهریه و حق حبس زوجه با اختلاف نظری مواجه هستند که در جلسه نقد رای نظرات موافق و مخالف مورد بررسی قرارگرفت.

گزارش تصویری/جلسه نقد رای در دادگستری تهران

جلسه نقد رای با حضور 80 قاضی دادگاه های تجدید نظر استان تهران برگزار شد.

اثر امضای شخص ثالث بر ظهر سند تجاری

تعیین اثر امضای ظهر چک و تعیین مدلول آن از جانب دادگاه در موارد متنازع فیه در تعیین حقوق طرفین دعوا مهم خواهد بود.

مسئولیت خریدار مال مسروقه در رد آن

محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی، در یادداشتی رای شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد مسئولیت خریدار مال مسروقه در رد آن را نقد کرد.

نقد رای درباره پیش فروش ساختمان

محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی، در یاداشتی در مورد رای درباره پیش فروش ساختمان نقد نوشت.

مسئولیت سارقین در رد مال مسروقه به نحو تضامنی

محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی در یادداشتی رای شماره 885 شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1391/11/15 را نوشت.

تفسیر حدود اختیارات مدیر عامل بر اساس رابطه وکالت

جواد معتمدی در یادداشتی نقد رأی شماره 9209970227300156 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران را نوشت.

شناسایی حق بر «تغییر نام» در رویه قضایی

پرهام مهرآرام، پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل در یادداشتی نقد رای با عنوان شناسایی حق بر تغییر نام در رویه قضایی نوشت.

فوریت حق مطالبه «ارش» ناشی از وجود عیب در مورد معامله

محمد عبد الصالح شاهنوش فروشانی در نقد رای دادنامه با موضوع معامله یک دستگاه آپارتمان توضیح داد.