آخرین اخبار حقوقی و قضایی

دسته بندی : پیام آموزش

چگونگی فرآیند ارزیابی علمی قضات

عضو هیأت ممیزی با تشریح فرایند ارزیابی علمی قضات، ویژگی‌هایی که باعث می‌شود رأی قاضی از سوی هیأت ممیزی تأییدیه علمی دریافت کند را برشمرد.